พศจ.อุทัยธานี ร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ) ณ วัดเขาฆ้องชัย อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 และประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2565 พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดอมฤตวารี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านอุดมสุข ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมสร้างคน สร้างฝัน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุขด้วยพลังบวรภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอุดมสุข  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พศจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่น 14 ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ฐานะยากจน

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,906