ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

นายธนาวุฒิ  จึงกาญจนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายวชิรกรณ์  วันนู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวศุภนิดา  เมฆสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี  พรมเสน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวธนารักษ์  อุปติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเยาวภา  เจริญธรรม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายณรงค์เวช ชาญเวชประศาสตร์
พนักงานขับรถ

นายสมคิด  ไฟพึบ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายยุทธนา  เขียวบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,345