แบบฟอร์ม งานศาสนสมบัติ (เช่าที่ดินวัดร้าง)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ทส 1 คำร้องเปล่า.pdf |
ทส 9 หนังสือสละสิทธิการรับเช่าสืบแทนที่ดินและอาคาร.pdf |
ทส 10 ใบมอบอำนาจ.pdf |
หนังสือยินยอมคู่สมรส.pdf |
หลักฐานการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย และซ่อมแซมบ้านในที่ดินของวัด.pdf |
เอกสารที่้ต้องเตรียมในการทำผาติกรรม.pdf |
เอกสารประกอบการขอรับการรับเช่าสืบแทนเช่าอาคาร.pdf |
เอกสารประกอบการขอรับเช่าสืบแทนเช่าที่ดิน.pdf |
เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าทีดิน.pdf |
เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าอาคาร.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,522