ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนแม่บท IT พศ. (ตัวอย่างข้อมูล) |
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุ.pdf |
ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา.pdf |
ร่วมวางแผนการขออนุญาตสร้างวัด.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,979