ข้อมูลผู้บริหาร

 

ชื่อ-นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบิรหารศาสตร์(NIDA)
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
ช่องทางติดต่อ  Tel. 065-6570775 , E-mail: Jaiaow15@gmail.com
อำนาจหน้าที่
๑.๑  ศึกษา วิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๑.๒  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๑.๓  ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๑.๔  ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งปัญญาของชุมชนตลอดจนส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา                    
๑.๖  รับสนองงาน ประสานงานและสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง คณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,350