พศจ.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านอุดมสุข ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมสร้างคน สร้างฝัน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุขด้วยพลังบวรภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอุดมสุข  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางวิทิดา การสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวเยาวภา เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านอุดมสุข ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมสร้างคน สร้างฝัน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด กิจกรรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุขด้วยพลังบวรภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอุดมสุข  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,092