แบบฟอร์ม งานศาสนสมบัติ (เช่าที่ดินวัดร้าง)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ทส 1 คำร้องเปล่า.pdf |
pdf ทส 9 หนังสือสละสิทธิการรับเช่าสืบแทนที่ดินและอาคาร.pdf |
pdf ทส 10 ใบมอบอำนาจ.pdf |
pdf หนังสือยินยอมคู่สมรส.pdf |
pdf หลักฐานการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย และซ่อมแซมบ้านในที่ดินของวัด.pdf |
pdf เอกสารที่้ต้องเตรียมในการทำผาติกรรม.pdf |
pdf เอกสารประกอบการขอรับการรับเช่าสืบแทนเช่าอาคาร.pdf |
pdf เอกสารประกอบการขอรับเช่าสืบแทนเช่าที่ดิน.pdf |
pdf เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าทีดิน.pdf |
pdf เอกสารประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าอาคาร.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 741,952